ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE SOFTWARE PAKKET VAN SELL YOUR TRUCK een online platform van Sell Your Truck BV, gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg , aan Clara Zetkinweg 5,  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88416372 (Sell Your Truck B.V.). BTW Nummer: NL864615723B01.

Deze Algemene Voorwaarden (begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals opgenomen in Artikel 1) maken deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en Sell Your Truck voor de levering van het Software Pakket.

 

Versie januari 2023

Artikel 1. Definities en interpretatie
1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de betekenis zoals hieronder opgenomen, waarbij deze begrippen in enkelvoud tevens het meervoud aanduiden en vice versa, al naar gelang de context dit vereist:

Account de persoonlijke account(s) gekoppeld aan de Klant, die Gebruikers in staat stelt om toegang te krijgen tot - en gebruik te maken van - het Software Pakket. De Klant krijgt toegang tot ten minste 1 (één) administrator Account om, onder andere, de gegevens betreffende de Overeenkomst, het gebruik van het Software Pakket, de toewijzing en het beheer van Gebruikers te beheren.

Algemene Voorwaarden de onderliggende algemene voorwaarden voor de levering van het Software Pakket door Sell Your Truck aan de Klant.

Artikel een artikel van deze Algemene Voorwaarden.

Basic Support de ondersteuning die aan de Klant ter beschikking wordt gesteld door Sell Your Truck bestaande uit support in de vorm van uitleg en assistentie bij het gebruik van het Software Pakket en doorvoeren van kleine aanpassingen in dat kader.

Content alle gegevens van de Klant in het Software Pakket, met inbegrip van de gegevens die door Gebruikers of door Sell Your Truck namens de Klant zijn ingevoerd (bijv. registratie-informatie, informatie over Gebruikers, klanten van de Klant, bedrijfs-, marketing- en financiële informatie en vergelijkbare gegevens).

Documentatie alle documentatie met betrekking tot het Software Pakket, met inbegrip van, maar niet beperkt tot drukwerk, online bestanden, elektronische documentatie (met inbegrip van alle informatie in Accounts), andere media, gebruikershandleidingen en/of andere soortgelijke materialen en afbeeldingen die van tijd tot tijd door Sell Your Truck aan de Klant ter beschikking worden gesteld.

Gebruiker medewerkers van de Klant of een derde die door de Klant geautoriseerd is om toegang te krijgen tot het Software Pakket en deze te gebruiken namens de Klant, waarbij deze Gebruiker in ieder geval instemt om gebonden te zijn aan de voorwaarden van de Overeenkomst.

Ingangsdatum de ingangsdatum van de Overeenkomst.

Initiële Termijn de initiële termijn van de Overeenkomst, zoals nader beschreven in Artikel 12.1.

Intellectuele Eigendomsrechten alle auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op domeinnamen, modelrechten, portretrechten, rechten inzake Vertrouwelijke Informatie (waaronder knowhow en bedrijfsgeheimen) en alle andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze rechten geregistreerd zijn of niet en inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor of inschrijvingen of registraties van dergelijke rechten, alle daaraan verbonden afhankelijke of nevenrechten en voorrangs- of prioriteitsrechten, en alle vergelijkbare rechten of vormen van bescherming waar ook ter wereld.

Klant de (rechts)persoon die de Overeenkomst is aangegaan, zoals opgenomen in de Overeenkomst.

Overeenkomst de software as a service overeenkomst tussen de Klant en Sell Your Truck, waarvan deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken, inclusief alle bijlagen en eventuele latere wijzigingen.

Overmacht elke gebeurtenis of omstandigheid buiten elke redelijke invloed van één der Partijen die een Partij geheel of gedeeltelijk de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst verhindert of die de uitvoering van zijn verplichtingen zo moeilijk of kostbaar maakt dat deze commercieel onredelijk zouden zijn. Zonder het voorgaande te beperken, worden de volgende situaties aangemerkt als Overmacht: overheidsoptreden, rellen, verstoringen, oorlog, stakingen, uitsluitingen, vertragingen, langdurig tekort aan energie of andere benodigdheden, epidemieën, vuur, overstroming, orkaan, tyfoon, aardbeving, bliksem en explosie, of elke weigering of falen van een overheidsinstantie om een exportvergunning wettelijk verplicht te stellen.

Partij en Partijen Klant ofwel Sell Your Truck afzonderlijk en Klant en Sell Your Truck gezamenlijk.

Privacy Statement de privacy statement van Sell Your Truck, kan worden geraadpleegd via de website van Sell Your Truck.

Software Pakket de online ‘software as a service’ oplossing (met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot, hosting, onderhoud en Basic Support) die is ontwikkeld, wordt geëxploiteerd en onderhouden door Sell Your Truck (en haar externe dienstverleners) in overeenstemming met de Overeenkomst.

Software broncode, objectcode of onderliggende structuur of algoritmen die relevant zijn voor het Software Pakket.

Tarief de vergoeding die de Klant verschuldigd is aan Sell Your Truck voor de levering en het gebruik van het Software Pakket (inclusief eventuele aanvullende vergoedingen), zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

Verlengingstermijn elke verlengingstermijn van de Overeenkomst, zoals nader beschreven in Artikel 12.1.

Vertrouwelijke informatie alle informatie in de Accounts, Content, Software en Documentatie, en alle informatie die op het moment van openbaarmaking schriftelijk als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan de ontvangende Partij gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van de openbaarmaking redelijkerwijs moet begrijpen dat deze vertrouwelijk is.

1.2 In geval van tegenstrijdigheden in het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en een offerte of aanbieding, geldt het bepaalde in de offerte of aanbieding.

 

Artikel 2. Gebruiksrecht en beperkingen
2.1 Gebruiksrecht. Onder de voorwaarden van de Overeenkomst, zal Sell Your Truck commercieel redelijke inspanningen leveren om het Software Pakket aan de Klant te leveren in overeenstemming met de Overeenkomst. In dat kader verleent Sell Your Truck de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst het niet-overdraagbare, niet-exclusieve recht om Gebruikers toegang te verlenen tot en gebruik te maken van het Software Pakket (en de eventuele aan de Klant verstrekte Documentatie) om hen in staat te stellen om Content en andere gerelateerde functies van het Software Pakket te gebruiken, te creëren en/of weer te geven.
2.2 Beperkingen. Het recht zoals uiteengezet in Artikel 2.1 wordt aan de Klant verleend op voorwaarde dat (i) de Klant het Software Pakket niet aan andere derden dan Gebruikers ter beschikking stelt; en (ii) de Klant het Software Pakket of de Documentatie niet in licentie geeft, verkoopt, verhuurt, leaset, distribueert, weergeeft, host, outsourcet of op andere wijze commercieel exploiteert of ter beschikking stelt aan een derde partij.
2.3 Reverse engineering. Het is de Klant niet toegestaan om de broncode, objectcode of onderliggende structuur of algoritmen die relevant zijn voor het Software Pakket op welke wijze dan ook, direct of indirect, te reverse-engineeren, te decompileren, te wijzigen of op andere wijze te ontdekken of afgeleide werken van de broncode, objectcode of onderliggende structuur of algoritmes van het Software Pakket te maken of te openbaren.
2.4 Naleving van de capaciteitsbeperkingen. Het gebruik van het Software Pakket door de Klant (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aantal Gebruikers en de omvang van het gebruik van het Software Pakket) zal in overeenstemming zijn met de limieten die zijn opgenomen in de Overeenkomst. Sell Your Truck kan toezicht houden op de naleving door de Klant van deze limieten en, indien Sell Your Truck overmatig gebruik ontdekt, van de Klant eisen dat zij het toepasselijke Tarief betaalt, zoals op dat moment door Sell Your Truck wordt gehanteerd.  
2.5 Overmatig gebruik. Het gebruik van de Software door de Klant mag het Sell Your Truck netwerk niet onnodig belasten of onder druk zetten door middel van buitensporige API-oproepen of ander niet-standaard en/of excessief gebruik.
2.6 Illegaal gebruik. Alle door Sell Your Truck geleverde diensten mogen uitsluitend voor legale doeleinden worden gebruikt.
2.7 Extra beperkingen. Het is de Klant en de Gebruikers uitdrukkelijk verboden het Software Pakket te gebruiken voor enig ander doel zoals bepaald in de Overeenkomst. Alle informatie die door Sell Your Truck aan de Klant wordt verstrekt of door de Klant wordt verkregen, mag niet aan derden worden bekendgemaakt of worden gebruikt om software as a service of andere software te creëren, die in grote lijnen gelijk is aan het Software Pakket.
2.8 Eigendom van de Content en gebruikslicentie. De Content en soortgelijke gegevens die buiten het uploadproces aan Sell Your Truck worden verstrekt (hetzij op papier, hetzij elektronisch) blijven eigendom van de Klant (met inbegrip van de daaraan verbonden Intellectuele Eigendomsrechten). Om Sell Your Truck in staat te stellen het Software Pakket aan de Klant te leveren, verleent de Klant aan Sell Your Truck, met inachtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst, hierbij aan Sell Your Truck een niet-exclusief recht om Content uitsluitend in verband met de uitvoering van het Software Pakket namens de Klant te gebruiken, kopiëren, distribueren en weer te geven. De Klant, niet Sell Your Truck, is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, integriteit en betrouwbaarheid van de Content, en Sell Your Truck is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen, corrigeren, vernietigen, beschadigen, verliezen of niet opslaan van Content. Sell Your Truck zal alle aan Sell Your Truck verstrekte Content als vertrouwelijk beschermen in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 8 en Artikel 10.
2.9 Naleving van de wetgeving. Verzending of opslag van Content die in strijd is met de Nederlandse of lokale wetgeving is ten strengste verboden. Sell Your Truck behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om alle door Gebruikers verstrekte Content te controleren en te bewerken.
 

Artikel 3. Tarieven en betalingsvoorwaarden
3.1 Toepasselijke Tarieven. De Klant zal aan Sell Your Truck het toepasselijke Tarief betalen, zoals opgenomen in de Overeenkomst.
3.2 Extra kosten. Indien het gebruik van het Software Pakket door de Klant de van toepassing zijnde afspraken overschrijdt of op een andere manier vereist dat er extra betaling plaatsvindt (volgens de bepalingen van de Overeenkomst en/of geldende Tarieven), wordt dit in rekening gebracht bij de Klant.
3.3 Wijziging van Tarieven. Sell Your Truck behoudt zich het recht voor om het Tarief of van toepassing zijnde kosten te wijzigen en nieuwe kosten en Tarieven in te voeren aan het einde van de Initiële Termijn of de huidige Verlengingstermijn, met inachtneming van 30 (dertig) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
3.4 Vooruitbetaling. De Tarieven zijn vooraf betaalbaar, onherroepelijk en niet-restitueerbaar.
3.5 Betalingsvoorwaarden. Betaling vindt plaats uiterlijk 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
3.6 Te late betaling. Op onbetaalde facturen wordt een rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand op het openstaande saldo, of het wettelijk toegestane maximum, indien dit lager is, plus alle inningskosten, in rekening gebracht.
3.7 Opschorting. Sell Your Truck behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering van het Software Pakket op te schorten in het geval dat enige betaling verschuldigd is, maar onbetaald is en de Klant is aangemaand de betalingsachterstand te verhelpen.
 

Artikel 4. Software van Derden
4.1 Software van Derden. Het Software Pakket kan software van bevatten die kan worden beheerst door afzonderlijke Intellectuele Eigendomsrechten en licentiebepalingen, die zijn aangeduid of geïdentificeerd in het Software Pakket of de Documentatie; deze afzonderlijke bepalingen zijn opgenomen door middel van een verwijzing in het Software Pakket en de Klant stemt in met de voorwaarden van een dergelijke licentie. Onderhoud en ondersteuning van software van derden wordt geleverd door de licentiegever van deze producten.
 

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Intellectuele Eigendomsrechten Sell Your Truck. Sell Your Truck behoudt alle rechten, aanspraken en belangen (met inbegrip van alle Intellectuele Eigendomsrechten) in en op het Software Pakket en Documentatie (met inbegrip van applicatieontwikkeling, zakelijke en technische methodologieën, en implementatie- en bedrijfsprocessen, die door Sell Your Truck worden gebruikt om het Software Pakket of Documentatie te ontwikkelen of aan te bieden), en alle updates, upgrades, verbeteringen, aanpassingen, revisies, herzieningen, wijzigingen, toekomstige releases en alle andere wijzigingen die betrekking hebben op een van de voorgaande. Met uitzondering van de beperkte toegangs- en gebruiksrechten die krachtens de Overeenkomst worden verleend, verwerft de Klant geen enkel belang in het Software Pakket of de Documentatie. De Klant stemt ermee in dat alle suggesties, verzoeken om verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door de Klant of door Gebruikers met betrekking tot het Software Pakket of de Documentatie worden verstrekt, door Sell Your Truck kunnen worden gebruikt zonder beperkingen of verplichtingen jegens de Klant of enige Gebruikers.
5.2 Intellectuele Eigendomsrechten Klant. De Klant behoudt al zijn Intellectuele Eigendomsrechten op de Content en de Klant is verantwoordelijk voor de bescherming van deze rechten. Sell Your Truck neemt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de Content die de Klant of haar Gebruikers via het Software Pakket plaatsen. Echter, door Content te plaatsen met behulp van het Software Pakket, verleent de Klant Sell Your Truck het recht en de licentie om dergelijke Content op en via het Software Pakket te gebruiken, te wijzigen, uit te voeren, te tonen, te reproduceren en te verspreiden, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8.
 

 

Artikel 6. Onderhoud, updates en upgrades
6.1 Onderhoud. Sell Your Truck kan onderhoud uitvoeren. Sell Your Truck zal, waar mogelijk, het onderhoud buiten kantooruren (9:00 – 17:00 uur) laten plaatsvinden.
6.2 Updates en/of upgrades. Sell Your Truck zal alleen software-updates en/of -upgrades van het Software Pakket via het Software Pakket installeren die over het algemeen beschikbaar worden gesteld aan haar andere klanten van het Software Pakket, met inbegrip van patches en/of fixes, indien deze gratis beschikbaar worden gesteld tijdens de duur van de Overeenkomst. In het geval van een upgrade en/of een update zal Sell Your Truck haar werkzaamheden, waar mogelijk, buiten kantooruren (9:00 – 17:00 uur) laten plaatsvinden.
6.3 Redelijke normen. Sell Your Truck zal de diensten zoals beschreven in dit  Artikel 6 verlenen in overeenstemming met de normen van bekwaamheid en zorgvuldigheid die redelijkerwijs van een dienstverlener in de branche mag worden verwacht. Sell Your Truck garandeert echter niet dat deze diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn, noch geeft Sell Your Truck enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan.
 
Artikel 7. Support
7.1 Ondersteuning. De klant heeft recht op Basic Support, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Basic Support vindt plaats tijdens kantooruren (9:00 – 17:00 uur). Indien de Klant Basic Support wenst buiten kantooruren of support die verder gaat dan Basic Support, zullen hier meerkosten voor inrekening worden gebracht. Deze meerkosten worden aan de klant gefactureerd in lijn met de betalingsvoorwaarden van Artikel 3.
7.2 Redelijke normen. De Basic Support zal in overeenstemming zijn met de normen van bekwaamheid en zorgvuldigheid die redelijkerwijs van een dienstverlener in de branche mag worden verwacht. Sell Your Truck garandeert echter niet dat deze diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn, noch geeft Sell Your Truck enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan.
 
Artikel 8. Vertrouwelijkheid en gebruik van namen voor marketing
8.1  Vertrouwelijke informatie. Elke Partij stemt er mee in dat: (a) alle Vertrouwelijke Informatie die haar door (of namens) de andere Partij bekend wordt gemaakt, in vertrouwen zal worden ontvangen en verder vertrouwelijk zal worden gehouden; (b) de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij niet zal worden gebruikt, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van haar verplichtingen of het uitoefenen van haar rechten op grond van de Overeenkomst; (c) zij de interne verspreiding van Vertrouwelijke Informatie zullen beperken tot die werknemers en derden die van deze informatie op de hoogte dienen te zijn (’need to know’) in het kader de Overeenkomst en die zijn gebonden aan geheimhouding; en (d) zij de vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie op dezelfde manier zullen beschermen als de vertrouwelijkheid van soortgelijke informatie en gegevens van de ontvangende Partij zelf (waarbij ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid wordt betracht bij de bescherming van dergelijke Vertrouwelijke Informatie). Sell Your Truck zal de toegang van haar werknemers tot de Vertrouwelijke Informatie van de Klant beperken tot de werknemers welke noodzakelijk zijn bij het succesvol leveren van het Software Pakket. Sell Your Truck mag Vertrouwelijke Informatie op basis van ’need to know’ bekendmaken aan haar contractanten die middels een schriftelijke overeenkomst zijn gebonden om dergelijke informatie strikt vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken om de uitvoering van hun diensten voor Sell Your Truck in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te vergemakkelijken.
8.2 Uitzonderingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie: (i) die in de branche algemeen bekend is; (ii) die buiten de schuld van de ontvangende Partij bekend is geworden, nadat de informatieverstrekkende Partij de informatie heeft bekendgemaakt; of (iii) waarvan de ontvangende Partij kennis heeft gekregen van een derde partij die niet gebonden is aan verplichtingen tot geheimhouding ten aanzien van de informatieverstrekkende Partij en die het wettelijke recht heeft om de informatie aan de ontvangende Partij bekend te maken.
8.3 Dit Artikel 8 zal niet worden geïnterpreteerd als een verbod op de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie voor zover een dergelijke openbaarmaking vereist is door de wet of een bevel van een rechtbank of andere overheidsinstantie. De Partijen komen overeen de andere Partij direct in kennis te stellen van de ontvangst van een dagvaarding of een soortgelijk verzoek om dergelijke bekendmaking.
8.4  Gebruik van namen. Iedere Partij kan de naam en referenties van de andere Partij op een gepaste en aanvaardbare manier gebruiken voor zijn standaard marketingactiviteiten, op voorwaarde dat deze Partij ermee instemt om dergelijk gebruik op verzoek van de andere Partij te staken of te wijzigen indien dergelijk gebruik in strijd is met het beleid van die andere Partij ten aanzien van zijn merk, verwarring op de markt kan veroorzaken of op andere wijze bezwaarlijk is voor die andere Partij. Aanvaardbare en standaard marketingactiviteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, klantenlijsten, persberichten, enquêtes, interviews, achtenswaardige bedrijfspublicaties, televisie en website- presentatie en promotie. Daarnaast kan de Klant door Sell Your Truck worden verzocht om Sell Your Truck toe te staan 1 (één) of meer van de projecten van de Klant te gebruiken voor soortgelijke promoties zoals hierboven beschreven. Het staat de Klant vrij dit gebruik te weigeren.
 
Artikel 9. Overmacht
9.1 Overmacht. Behoudens de verplichting van de Klant om Sell Your Truck te betalen, is geen van beide Partijen aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien een geval van Overmacht dit verhindert.
 

Artikel 10. Persoonlijke gegevens en veiligheidsmaatregelen
10.1 Privacy wetgeving. Partijen zullen te allen tijde voldoen aan hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van (persoons)gegevens.
10.2 Privacy Statement. De verwerking van persoonsgegevens door of namens Sell Your Truck in het kader van het Software Pakket vindt plaats in overeenstemming met het Privacy Statement.
10.3 Informatiebeveiliging. Indien in de Overeenkomst is bepaald dat Sell Your Truck verplicht is een specifieke vorm van informatiebeveiliging te bieden, zal deze beveiliging voldoen aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties met betrekking tot beveiliging. Echter, Sell Your Truck garandeert niet dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden effectief zal zijn. Indien de Overeenkomst geen expliciete beschrijving van de beveiligingsmaatregelen bevat, dienen de beveiligingsmaatregelen van een zodanig niveau te zijn dat de gevoeligheid van de Content en de kosten voor de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen, gelet op de stand van de techniek, niet onredelijk zijn. Raadpleeg het Privacy Statement voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die Sell Your Truck heeft genomen.
 

Artikel 11. Garanties en disclaimer
11.1 Garanties Sell Your Truck. Sell Your Truck zal redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met de geldende normen in de branche om het Software Pakket te leveren en te onderhouden op een manier die fouten en onderbrekingen in het Software Pakket tot een minimum beperkt. Het Software Pakket kan tijdelijk niet beschikbaar zijn voor gepland onderhoud of voor ongepland noodonderhoud, hetzij door Sell Your Truck of door derden, hetzij door andere oorzaken buiten de redelijke controle van Sell Your Truck.
11.2 Garanties van de Klant. De Klant garandeert dat de organisatie van de Klant te allen tijde zal voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, evenals de Documentatie, in verband met het gebruik van het Software Pakket door de Klant en haar Gebruikers, en de Klant stemt ermee in Sell Your Truck en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, licentiegevers, licentienemers, leveranciers, overige partners, werknemers, vertegenwoordigers en agenten schadeloos te stellen en te houden, tegen enige vordering, eis, verlies of schade, met inbegrip van vorderingen van derden of de overheid, en alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatkosten), die voortvloeien uit of verband houden met de Content, het gebruik van het Software Pakket door de Klant of haar Gebruikers, of de schending van de Overeenkomst door de Klant.
11.3 Beperking van de aansprakelijkheid. Voor zover niet toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving, is Sell Your Truck in geen geval aansprakelijk voor persoonlijk letsel of enige incidentele, speciale, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbreking, of enige andere commerciële schade of verlies, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van het Software Pakket door de Klant of de onmogelijkheid om het Software Pakket te gebruiken, hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht de basis van de aansprakelijkheid (wanprestatie, onrechtmatige daad, of anderszins). In het geval dat Sell Your Truck op enige wijze aansprakelijk zou zijn, dan is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, excl. btw, dat de Klant in de 12 (twaalf maanden) voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis heeft betaald aan Sell Your Truck in het kader van de Overeenkomst.
11.4 Disclaimer. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in dit Artikel 11, wordt het Software Pakket aan de Klant verleend op ‘as-is’ basis. Voor zover toegestaan door de wet, wijst Sell Your Truck garanties uitdrukkelijk of impliciet van de hand, met inbegrip van de impliciete garanties van het niet  maken van inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Sell Your Truck gaat geen verplichtingen aan over de inhoud van het Software Pakket. Sell Your Truck wijst verder elke garantie af dat (a) het Software Pakket zal voldoen aan de eisen van de Klant of voortdurend beschikbaar, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; (b) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van het Software Pakket effectief, accuraat of betrouwbaar zullen zijn (bijv. de informatie die via het Software Pakket wordt gevonden kan bijvoorbeeld fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel); of (c) eventuele fouten of gebreken in het Software Pakket zullen worden gecorrigeerd.
 

Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1 Ingangsdatum en verlenging. De Overeenkomst treedt in werking op de Ingangsdatum en blijft van kracht gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden (de “Initiële Termijn”), tenzij eerder beëindigd zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Na afloop van de Initiële Termijn wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met opeenvolgende verlengingsperioden van 12 (twaalf) maanden (elk een “Verlengingstermijn”), tenzij eerder beëindigd zoals bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
12.2 Beëindiging. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst  op te zeggen tegen het einde van de Initiële Termijn of een Verlengingstermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
12.3 Terughalen van Content. Op voorwaarde van betaling van alle verschuldigde Tarieven en eventuele extra kosten (indien van toepassing), kan de Klant gedurende een periode van 90 (negentig) dagen na beëindiging van de Overeenkomst, opteren tot het ophalen/downloaden van Content door contact op te nemen met Sell Your Truck. Sell Your Truck kan na deze periode van 90 (negentig) dagen de Content verwijderen, maar is hier niet toe verplicht.
12.4 Doorwerking. Alle onderdelen van de Overeenkomst die naar hun aard ook na beëindiging van de Overeenkomst dienen door te werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opgebouwde rechten op betaling, vertrouwelijkheidsverplichtingen, garantieaanspraken en beperkingen van aansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst. Het recht van elke Partij om de Overeenkomst te beëindigen is aanvullend op de schorsingsrechten die zij uit hoofde van de Overeenkomst heeft.
12.5 Aanvulling rechten. Het in dit Artikel 12 bepaalde vormt een additie op de rechten die Sell Your Truck toekomen op grond van de wet.
 

Artikel 13. Algemene bepalingen
13.1 Inhoud Overeenkomst. De Klant stemt er mee in dat de Overeenkomst de volledige en enige overeenkomst tussen Sell Your Truck en de Klant is en dat de Overeenkomst in de plaats treedt van elk voorstel of iedere voorgaande overeenkomst, mondeling of schriftelijk en alle andere communicatie tussen Sell Your Truck en de Klant met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst.
13.2 Toepasselijk recht. De Overeenkomst en alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd, uitgelegd en beheerst in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.
13.3 Geschilbeslechting. In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, zullen Partijen zich inspannen om deze in goed onderling overleg op te lossen. Indien Partijen daartoe niet in staat zijn, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, met dien verstande dat, indien Sell Your Truck de eiser is, Sell Your Truck naar eigen goeddunken een dergelijk geschil kan voorleggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het adres van de Klant.
13.4 Afstand van rechten. Het niet afdwingen door 1 (één) van beide Partijen van rechten die in het kader van deze Algemene Voorwaarden zijn verleend of het niet nemen van maatregelen tegen de andere Partij in geval van een schending van de Overeenkomst wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand door die Partij met betrekking tot de latere handhaving van rechten of het nemen van maatregelen in het geval van toekomstige schendingen van de Overeenkomst.
13.5 Ongeldige bepalingen. Indien, om welke reden dan ook, een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of anderszins niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de rest van de Overeenkomst en zal de Overeenkomst volledig van kracht blijven in de door de wet toegestane mate.
 

 

 

logo

Het Software Pakket Voor De Truck- En Machine Branche!

Referenties

TS Trucks TopTrucks H.O.N Werner van Gestel J&J Machines en Verhuur Lievaart Trucks Elro Trucks Belgium Van Triest Trucks Truck Trading Holland Krommenhoek Bart Straatman Landhorst TruckCenter Apeldoorn Europe Trucks MJC Trucks & Machinery Boon Trucks Thomas Trucks A&A Trdg Holland BV

Neem contact op

Wilt je meer informatie ontvangen of benieuwd naar onze gratis overstapservice? Vul dit formulier in!